BMS-advies

Het belang van de kinderen...

2014-03-03 in 'Diversen' door Ton van den Berg

….Een veel gebruikt argument van ouders tijdens de scheidingsperiode en later, als er onenigheid ontstaat over de kinderen. Beide ouders stellen dat ieder van hen het beste voor de kinderen wilt. Toch zien we vaak dat ouders elkaar bevechten op het punt wat nu ‘het beste’  is voor hun kinderen en gebruiken het argument ‘in het belang van de kinderen’. Ook al omdat deze term niet echt gedefinieerd is. Je kan er alle kanten mee uit.

Kinderen hebben het recht door beide ouders opgevoed te worden, ouders hebben gelijke rechten en plichten ten aanzien van de kinderen door het gezamenlijk ouderlijk gezag. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding levert vaak problemen op als ouders niet door één deur kunnen. De ene ouder wil iets anders dan de andere. Vaak om het eigen gelijk aan te tonen wordt het belang van het kind van stal gehaald. En als ‘bewijs’ worden uitspraken van het kind gedaan bij de ene ouder aangehaald.  De andere ouder hoort iets heel anders en ziet de uitspraken van het kind bij deze ouder gedaan als ‘tegenbewijs’. Het lijkt wel of het kind heel andere dingen zegt tegen beide ouders. En dat is ook zo. Als het kind bij moeder is zal het kind heel andere dingen zeggen, dan dat het bij vader is. Zodra het kind bij moeder is, voelt het kind zich afhankelijk van die moeder. Het kind voelt dan aan wat moeder het liefst wilt horen. Is moeder boos op vader dan zal het kind die boosheid in stand houden, misschien zelfs vergroten. Meestal gebeurt dat door verhalen en voorvallen te vertellen. Het kind verzekerd zich op zo’n moment van de aandacht en liefde van de moeder. Echter, als het kind bij vader is, gebeurt het zelfde. Het kind voelt aan wat vader wilt horen, voedt dat en is ook verzekert van zijn aandacht en liefde. De verhalen naar vader en moeder kunnen heel verschillend zijn. Kinderen voelen haarfijn aan wat de betreffende ouder ‘nodig’ heeft. En omgekeerd krijgen vader en moeder te hoen wat zij willen en wat zij nodig hebben; munitie om het ongelijk van de andere ouder  te ‘bewijzen’. Hele rechtszaken worden op deze basis gevoerd.

Wordt  er een beroep gedaan op hulpverleners die de mening van het kind wilt weten, kan er een nieuwe loyaliteit ontstaan; die van het kind naar de hulpverlener. Het kind wil de hulpverlener niet teleurstellen, gaat kijken wat de hulpverlener wilt horen en in veel gevallen zal het kind ‘leveren’ wat er verwacht wordt. Zo is het hard werken voor het kind in de knel tussen vader, moeder en hulpverleners. Steeds weer bedenken wat deze volwassene wilt horen, het leveren en dan weer bekijken wat de andere wilt en zich in een bocht wringen om te voldoen aan die verwachting.

Loyaliteit van kinderen tijdens en na echtscheiding, een fenomeen waar terdege rekening mee gehouden moet worden door ouders en hulpverleners. 

Wij hebben onze werkzaamheden ten aanzien van scheidingsbemiddeling per 1 juli 2016 beëindigd

Online scheiden

2014-03-03 in 'Diversen' door Ton van den Berg

Online echtscheiding, makkelijk en goedkoop?

‘We willen scheiden en wel zo goedkoop en zo snel mogelijk’. Op deze vraag is door een aantal aanbieders een antwoord gevonden door het aanbieden van online scheiden. Snel en zeker goedkoop, op het eerste gezicht. De cliënt wordt gevraagd een model echtscheidingsconvenant van internet te halen en deze in te vullen. Daarna vult de cliënt online een formulier in. Nadat de nota ontvangen en betaald is wordt het juridische traject in werking gezet. De kosten verschillen per aanbieder van € 650,-- tot ongeveer € 2.200,-- per echtscheiding.

Het besluit tot een echtscheiding heeft ingrijpende en emotionele gevolgen voor de beide (ex-) partner en hun kinderen. In zo’n emotionele fase moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Beslissingen over de kinderen, financiële zaken, woonruimte verdeling van de inboedel en pensioenen moeten geregeld worden. Het is niet zelden dat de beide aanstaande ex-partners van mening verschillen over een aantal regelingen. In de praktijk blijkt dat vooral geldzaken een bron van discussie en strijd is. Soms zien we dat degene die heeft besloten te scheiden uit schuldgevoel akkoord gaat met regelingen die –achteraf- niet zo handig of niet zo redelijk blijken te zijn. Een te hoge kinderalimentatie of een te hoge uitkoop uit de echtelijke woning komen regelmatig voor.

De verschillende modellen echtscheidingconvenant welke op internet te vinden zijn, zijn bedoeld als ‘invuloefening’. Vult u gerust het model in, dan komt het goed is de redenering. Toch gaan er juist veel zaken fout. Zo heeft u geen keuze hoe u verschillende zaken kunt oplossen. U weet niet hoe de financiële verdeling fiscaal gesproken voor gevolgen heeft. Is de ‘oplossing’ die u volgens het model wordt aangeboden wel passend voor uw situatie? Zijn er geen handiger oplossingen in uw situatie mogelijk. Is het bedrag aan kinderalimentatie wel goed berekend? Hoe werken uw besluiten door op langere termijn en wat zijn de gevolgen als er verkeerde beslissingen genomen zijn tijdens het invullen van het convenant? Het moge duidelijk zijn dat niet het model echtscheidingsconvenant de richtlijn is, maar uw situatie en de gemaakte overeenkomsten. Aan de hand van uw situatie dient het convenant opgesteld te worden, passend en maatwerk. Online scheiden is wellicht een snelle en goedkope oplossing, maar verschuift het oplossen van problemen tot na de echtscheiding. Online scheiden leidt verder in veel gevallen tot alimentatie procedures tegen elkaar na de echtscheiding.

Wat nu als u of uw ex-partner na de scheiding spijt krijgt van de afspraken in het convenant. Hoe makkelijk of hoe lastig is het om die afspraken te wijzigen? Heel lastig. Het convenant is een vrijwillig overeengekomen contract bekrachtigd door de rechter. Heeft u een fout gemaakt of op verkeerde gronden een besluit genomen, is dat jammer. In de meeste situaties oordeelt een rechter dat u zich beter had moeten laten voorlichten, in ieder geval had moeten vergewissen dat de afspraken en de formulering ervan correct waren. Een beroep doen op vergissing of dwaling wordt meestal door de rechter afgewezen. Een second opinion is altijd aan te bevelen. Ook als u de echtscheiding laat begeleiden door een advocaat, notaris of echtscheidingsbemiddelaar.

BMS – Advies vindt dat u tijdens de emotioneel zware scheidingsperiode zoveel aan uw hoofd heeft, dat het niet mogelijk is dan ook nog een verantwoord echtscheidingsconvenant op te stellen.

Wij hebben onze werkzaamheden ten aanzien van scheidingsbemiddeling per 1 julin 2016 beëindigd

Kinderalimentatie en eigen verdiensten kind

2014-03-03 in 'Diversen' door Ton van den Berg

Over de regels omtrent kinderalimentatie bestaat veel onduidelijkheid. Wanneer een kinderalimentatie betaald moet worden is meestal wel helder. In het echtscheidingsconvenant of in de beschikking van de rechter staat de ingangsdatum vermeld. Maar over wanneer de kinderalimentatie beëindigd kan worden bestaan veel misverstanden.Ook is het niet helder wat er gebeurd als het betrokken kind 18 jaar wordt en/of eigen inkomsten krijgt. Als de regels al verteld zijn tijdens de scheidingsbesprekingen, dan kan het makkelijk weer vergeten zijn. Veel gehoord is dat op internet ‘wel wat’ te vinden is, meestal zijn dat tegenstrijdige of onduidelijke berichten.

Enkele regels rond kinderalimentatie, 18 jaar en eigen inkomsten.
De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld door een beschikking van de Rechtbank, bij notariële akte of onderlinge overeenkomst. Alleen als de kinderalimentatie in de beschikking of notariële akte is opgenomen, kan de betaling van de alimentatie afgedwongen worden door het LBIO, het incassobureau van Justitie. Zodra de vastgestelde kinderalimentatie niet op tijd, niet volledig of helemaal niet wordt voldaan, kan het LBIO tot incasso ervan overgaan. Dit bureau int de kinderbijdrage en betaalt dat vervolgens uit aan de ontvangende ouder.

Is het betreffende kind nog geen 18 jaar en woont het thuis, dan ontvangt de verzorgende ouder de kinderalimentatie. Zodra het kind 18 jaar wordt heeft deze een eigen recht op alimentatie, d.w.z. het bedrag wordt in principe aan het kind zelf betaald. Omdat het soms niet ‘handig’ is om een kind van die leeftijd een redelijk fors bedrag in handen te geven, wordt in het convenant gezet dat het bedrag wordt voldaan aan de verzorgende ouder, ook als het kind 18 jaar is geworden. De hoogte van de alimentatie blijft echter in principe hetzelfde. Ontstaan er problemen met de betaling van de alimentatie dan zal de 18-jarige zelf actie moeten ondernemen, ook als hij naar de rechter zal moeten. De alimentatieplicht duurt vort tot het 21e jaar van het kind.

Heeft het betreffende kind een eigen inkomen uit arbeid, dan heeft dit invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dit geldt niet voor een zaterdag- of een vakantiebaantje, rondbrengen van kranten of folders of andere bijverdiensten. Bij eigen inkomsten dienen de inkomsten op het bedrag aan kinderalimentatie in mindering gebracht. Het nu gevonden bedrag is dan de hoogte van de kinderalimentatie. Een voorbeeld: hoogte van de kinderalimentatie is € 250,--per maand; het kind verdient € 150,-- per maand; 250 – 150 = 100 zodat € 100,-- het nieuwe alimentatiebedrag zal zijn. Dit is de meest eenvoudige methode.
De andere methode is ingewikkelder; eerst wordt gekeken wat de financiële behoefte van het betreffende kind is volgens de Nibudnormen; op dat bedrag worden de eigen inkomsten vaan het kind in mindering gebracht. Vervolgens wordt het overblijvende bedrag naar draagkracht verdeeld over beide ouders.

Wij hebben onze werkzaamheden ten aanzien van scheidingsbemiddeling per 1 juli 2016 beëindigd

Twitter

Typ iets in om door de berichten te zoeken.