BMS-advies

Effectieve communicatie

2014-02-21 in 'Coaching' door Ton van den Berg

Het lijkt alsof veel mensen niet meer effectief kunnen communiceren. Pogingen om met elkaar in gesprek te komen verzanden in wat mededelingen over en weer. Soms mondt een poging om in gesprek te komen uit in een ‘welles-nietes-spel’; een touwtrekkerij over woorden. Het lijkt wel of mensen geen moeite meer doen om de juiste woorden te vinden, om (echt) te luisteren. Een gesprek verzandt dan in een ‘discussie’. Het komt dan vaak niet tot een echt gesprek.

We kunnen goed duidelijk maken wat we niet willen. Hoe lastig is het om duidelijk te maken wat we wel willen. We zijn meer en meer gewend geraakt om het negatieve te benadrukken. En dat kleurt onze hele communicatie met de medemens. De aandacht voor het negatieve heeft niet alleen invloed op ons taalgebruik, maar ook op de hersenen en het hart. Tijdens een ‘discussie’ kunnen de emoties hoog oplopen. De hartslag versnelt en de hersenen schakelen over op de automatische piloot; het emotionele brein neemt het geheel over van het cognitieve brein. Door deze fysiologische ontregeling wordt alleen nog maar gedacht in termen van ‘aanvallen en verdedigen’. Er wordt niet meer gezocht naar oplossingen of antwoorden die de rust zouden kunnen herstellen.


Er zijn vier houdingen die er voor zorgen dat we uit een relatie niet krijgen wat we willen. Toch bedienen we over het algemeen als eerste één van die houdingen in onze (gespreks-) relaties.


1. Kritiek    
    Kritiek uitoefenen in plaats van een klacht voorleggen of een verzoek doen;
2. Sarcastische en sceptische opmerkingen    
    Deze opmerkingen kunnen als grappig worden opgevat, maar dienen om de ander te kwetsen;
3. Tegenaanval    
    Tijdens een tegenaanval is het de bedoeling om de ander het zwijgen op te leggen. In het ergste geval door         een fysieke klap;
4. Terugtrekking    
    Hierbij wordt de ander volledig genegeerd en gewacht ‘tot het weer over gaat’. De reactie van de genegeerde        is over het algemeen harder praten tot schreeuwen, rondvliegende borden en erger.


Effectieve communicatie is gestoeld op vijf pijlers, noem het voorwaarden, welke uitnodigen tot een echte communicatie van hart tot hart. Zo leren we onszelf helder en integer uit te drukken, terwijl we tegelijk anderen met respect en begrip tegemoet treden.

• Juiste persoon en juiste reden  
    Overtuigt u zich ervan dat wat u wilt zeggen ook tegen de juiste persoon is. Dat deze persoon de oorsprong         van het probleem is en dat hij/zij in staat is het op te lossen.

• Plaats en tijd  
   Zorgt u er voor dat het gesprek op een veilige plaats en onder vier ogen plaats heeft. Voelt u zich gestrest of       gejaagd, stel het gesprek liever even uit. Kies een plaats en tijd waarop u rustig kunt praten en u er zeker van       bent dat de ander aandacht en tijd voor u heeft.

• Vriendelijke benadering  
    Het doel van communicatie is om de ander te bereiken. Dit lukt het best met een open vriendelijke benadering.     Dit opent de oren van de ander. De eenvoudigste manier om de aandacht van de ander te trekken is het         noemen van zijn of haar naam.

• Objectief gedrag  
    Het benoemen van een klacht of ongenoegen dient een beschrijving te zijn van wat u aan gedrag ziet en hoort zonder een moreel oordeel.

• Emotie  
    Nadat u de feiten zonder waardeoordeel heeft beschreven geeft u aan welke emotie u hebt ondervonden. Begin de zin met ‘ik voelde me….’ of ‘ik vond dat…..’.

• Teleurgestelde verwachtingen  
    Een van de oorzaken van een klacht of ongenoegen is een teleurgestelde verwachting. Aangezien de ander uw verwachtingen niet kan raden, dient u duidelijk te maken in welke verwachting u teleurgesteld bent. Dit raakt uw diepere emotionele behoefte waar de ander rekening mee kan houden, als deze bij hem of haar bekend is.

Ethische gedragscode voor coaches

2014-02-21 in 'Coaching' door Ton van den Berg

De NOBCO gaat er van uit dat:
1. De coach en de coachee elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
2. De coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
3. Tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

§ 1 Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:
1.1 Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Hij laat zijn coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de coachee.
1.4 Hij dient zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te gewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze.
De opdracht kan slechts doorgang v inden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.
1.5 Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een coachee aan.

§ 2 Integriteit
De coach streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de coachee. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.
2.1 Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van  fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties, en brengt de coachee nimmer in verlegenheid.
2.4 Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden.
2.5 In situaties waarin hij met de coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
2.6 Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan aan de omstandigheden, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de coachee, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
2.7 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
2.8 Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relaties van de coachee te benadelen.

§ 3 Verantwoordelijkheid
Een coach neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. 
Dat hij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden: 
3.1 Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
3.2 Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
3.4 Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
3.5 Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
3.6 Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

§ 4 Professionaliteit 
Een coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door
opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.
4.1 Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
4.3 Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
4.4 Hij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
4.5 Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
4.6 Hij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago. 
 

BMS - Advies werkt oplossingsgericht.

2014-02-21 in 'Personal coaching' door Ton van den Berg

BMS- Advies werkt oplossingsgericht. Eigenlijk klinkt dat logisch; als je een probleem hebt, wil je daarvan af, wil je een oplossing. Toch blijkt dat in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening niet zo makkelijk.

Ga je met bijvoorbeeld een opvoedingsvraag naar een hulpverlener of instelling, dan krijg je over het algemeen een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan allemaal over ‘het probleem’. Dat wordt helemaal uitgediept en onderzocht. Waar komt het vandaan, wat heeft het veroorzaakt, testje hier, testje daar, voor alle zekerheid nog een onderzoek. We willen alles weten. Van oudsher zijn hulpverleners probleemgericht.

Ook de coachwereld heeft zich op het probleemgericht werken gestort. Om zich te onderscheiden gingen coaches zich probleemgericht profileren. Zo zijn er ADHD-; Adem-; Eetstoornis-; Budgetcoaches enz. Door het zoeken naar de oorzaak en het voortbestaan van het probleem ontstaan er veelal meer en andere problemen. En kom je steeds verder van de oplossing. Probleemgerichte therapie en behandeling blijkt een langdurige kwestie; het gevoelde probleem wordt steeds groter. Dat kan ook niet anders omdat alles wat je aandacht geeft, groeit. Ga maar eens kijken wat er gebeurt als je je aan iets irriteert. Negeer je het, verdwijnt vaak de irritatie. Geef je het echter aandacht, zal de irritatie groter en meer worden. Zo ook met een probleem; geef het aandacht dan wordt het steeds zwaarder en is de oplossing verder dan ooit. De balans raakt steeds verder uit evenwicht.

Hoe kan je een probleem eigenlijk omschrijven? Een ‘probleem’ is de aanwezigheid van iets negatiefs of de afwezigheid van iets positief. In ieder geval zal de persoon die een probleem ervaart de behoefte hebben om deze op te lossen, een verandering te wensen. Hierdoor kunnen we stellen dat een probleem ervaren de motivatie vormt om te veranderen. Het is voldoende om kennis te nemen van het ervaren probleem van de klant. Dat is immers het startpunt van de klant om de veranderwens vorm te geven. En automobilist hoeft de werking van zijn auto ook niet helemaal tot het laatste schroefje te begrijpen om te kunnen autorijden.

Oplossingsgericht werken is een praktische en stimulerende manier om doelen te bereiken. Maatwerk en kortdurend. De visie achter het oplossingsgericht werken is dat mensen zelf hun eigen doelen bepalen en beschikken meestal zelf over de kwaliteiten om die doelen te bereiken. Wat zij zeggen wordt serieus genomen en positief geïnterpreteerd. Tijdens de gesprekken wordt steeds een positieve verwachting gecommuniceerd. Dat maakt dat mensen een perspectief geboden wordt; mensen ervaren dat succes bereikbaar is. Het zetten van kleine stapjes geeft een gevoel van controle en invloed. Door aandacht geven aan de oplossing van de klant komt de balans weer in evenwicht. De door de klant gewenste verandering wordt een tegenwicht voor het gevoelde probleem. De klant komt weer in balans.

Door oplossings- en toekomstgericht te werken zijn onze coach gesprekken heel effectief; al tijdens een gesprek of twee, drie heeft u een blijvend resultaat en oplossingen voor uw problemen.

Twitter

Typ iets in om door de berichten te zoeken.